Skip to Main Content

Week of October 23-27 Announcements

Picture Make-Up Day

Wednesday, October 25

Día de volver a tomar fotos

Miércoles 25 de octubre

Hnub Thaij Duab

Zwj Feeb, 10 hli tim 25


Book Fair

October 23-27

In The Library

Feria del Libro

el 23-27 de octubre

En la biblioteca

Nyees Ntawv

10 hli tim 23-27

Hauv lub hoob nyees ntawv


No Uniform Day

Friday, October 27

Students who bring in $2 will not have to wear a uniform that day. All money will go towards the school library. 

Día sin uniforme

El Viernes, el 27 de octubre

Los estudiantes que traigan $2 no tendrán que usar uniforme ese día. Todo el dinero se destinará a la biblioteca de la escuela.

Me nyuam tsis hnav lawv kev khaub ncaws tuaj kawm ntawv 

Zwj Kuab, 10 hli tim 27

Yog koj tu me nyuam nqa nyiam li ob duab tuaj, lawv tsis nij hnav lawv cev khauv ncaws kawm ntawv tuaj hnub no. Cov nyiaj tag dho yuav muab rau peb lub hoob nyees ntawv.

 


Achieve Carnival:

Friday, October 27 5:00 - 7:00 PM

Food, Games, Face Painting, Photo Booth, Bouncy House

Carnival Achieve:

El Viernes, el 27 de octubre a las 5PM - 7:00PM

Comida| juegos, pinturas de cara, fotos, casa de brincos

Achieve Hnub Ua Kev Lom Zem

Zwj Kuab [Friday], Lub 10 hli tim 27  5:00pm-7:00pm

Zaub mov, kev ua si, teeb xim rau ntsej muag, thaij duab, lub tsev dhia ua si

Upcoming Events

June 27

Operations Meeting

3:00 PM - 4:00 PM

July 1

Academic Committee

3:00 PM - 4:00 PM

July 2

Governance Committee

3:00 PM - 4:00 PM

This site provides information using PDF, visit this link to download the Adobe Acrobat Reader DC software.