Skip to Main Content

Mission and Vision Committee

Achieve Language Academy Sign

Hello Achieve Community -

The Achieve School Board is seeking teachers, sta, parents and community members who are interested in meeting to discuss the Mission and Vision of Achieve Language Academy. Our school hopes to refine both the Mission and Vision statements to make sure they truly reflect who we are as a school.

Commitment: The commitment would be to meet on a regular basis until the Mission and Vision have been refined, presented and approved by the Achieve School Board.

If you would like to serve on this committee, please contact Beth Brandt (ebrandt@achievemn.org). If interested, please state what day of the week works best for you to meet and why you would like to serve on this committee.

¡Saludos a la Comunidad de Achieve Language Academy!

La Junta Escolar de Achieve está buscando maestros, personal, padres y miembros de la comunidad que estén interesados en reunirse para hablar sobre la Misión y la Visión de Achieve Language Academy. Esperamos refinar las declaraciones de Misión y Visión para asegurar que realmente reflejen quiénes somos como una escuela.

Compromiso: El compromiso sería reunirse regularmente hasta que la Misión y la Visión hayan sido refinadas, presentadas y aprobadas por la Junta Escolar de Achieve.

Si desean servir en este comité, comuníquese con Beth Brandt (ebrandt@achievemn.org). Si están interesados, indique qué día de la semana le conviene más para reunirse y por qué le gustaría servir en este comité.

Nyob zoo Achieve Lub Zej Zog,

Peb pab Achieve School Board xav paub seb puas muaj cov xib fwb, neeg ua hauj lwm hauv Achieve, niam txiv, los sis neeg hauv zej zog xav tuaj sib tham txog Achieve Language Academy lub zeem muag. Peb lub tsev kawm ntawv vam thiab cia siab hais tias nej thiab peb yuav pab kho peb lub zeem muag kom raws li qhov sawv daws pom zoo.

Kev Cog Lus: Ib tug neeg yuav tsum mob siab tuaj sib tham txog lub zeem muag txog rau thaum lub zeem muag nws tau kev tso cai los ntawm Achieve School Board hais tias yuav ua raws lub zeem muag sawv daws pom zoo ua raws.

Yog koj xav ua ib tug neeg pab peb kho peb lub zeem muag, thov sau ntawv rau Beth Brandt (ebrandt@achievemn.org). Yog koj xav ua lub luag hauj lwm no, thov qhia seb koj khoom hnub twg thiab yog vim li cas koj xav ua lub luag hauj lwm no.

Upcoming Events

December 11

Academic Committee

3:00 PM - 4:00 PM

December 12

ALA Board Meeting

5:15 PM - 7:15 PM

December 13

This site provides information using PDF, visit this link to download the Adobe Acrobat Reader DC software.