Skip to Main Content

Mask Policy Update

News Update

Hello from Achieve Language Academy.

After careful consideration, Achieve Language Academy has decided to CONTINUE the mask mandate at this time. After reviewing the recent surveys from the school staff and parents, the majority of our school community has asked that we continue the mask mandate until spring break is over. After we return from spring break on April 11, 2022, a decision will be made again to determine if the mask mandate will be lifted.

If you have any questions or concerns, please feel free to direct those to my attention.

Thank you.
Dr. Curtis Windham

Saludos Achieve Language Academy.

Después de tomar una cuidadosa consideración, Achieve Language Academy ha decidido CONTINUAR con el mandato de la máscara. Después de revisar las recientes encuestas del personal de la escuela y los padres, la mayoría de nuestra comunidad escolar ha pedido que continuemos con el mandato de la máscara hasta que terminen las vacaciones de primavera. Se tomará una nueva decisión para determinar si se terminara el mandato de máscara

cuando regresamos de las vacaciones de primavera el 11 de abril de 2022.

Si tiene alguna pregunta o preocupación, no dude en dirigirla a mi atención.

Gracias.
Dr. Curtis Windham

Nyob zoo los ntawm Achieve Language Academy.

Tom qab ua tib zoo txiav txim siab, Achieve Language Academy tau txiav txim siab los txuas ntxiv txoj cai daim npog ntsej muag rau lub sijhawm no. Tom qab tshuaj xyuas cov kev tshawb fawb tsis ntev los no los ntawm cov neeg ua haujlwm hauv tsev kawm ntawv thiab cov niam txiv, feem ntau ntawm peb lub tsev kawm ntawv cov zej zog tau thov kom peb txuas ntxiv daim npog ntsej muag kom txog thaum lub caij nplooj ntoo hlav tas. Tom qab peb rov qab los ntawm lub caij nplooj ntoos hlav so rau lub Plaub Hlis 11, 2022, kev txiav txim siab yuav rov qab txiav txim siab seb lub npog ntsej muag yuav raug tshem tawm.

Yog hais tias koj muaj lus nug los yog kev txhawj xeeb, thov koj xav mus ncaj qha rau kuv mloog.

Ua tsaug.
Dr. Windham

Upcoming Events

August 31

Open House

12:45 PM - 7:00 PM

September 1

Open House

10:00 AM - 2:00 PM

September 6

Governance Committee

3:00 PM - 4:00 PM

This site provides information using PDF, visit this link to download the Adobe Acrobat Reader DC software.